بررسی خوردگی لوله در تاسیسات

خوردگی لوله

چگونه خوردگی لوله های نصب شده در تاسیسات رو بررسی کنیم؟ در بررسی خوردگی لوله در تاسیسات مسئله مشکل ساز در انواع لوله های صنعتی پدیده شیمیایی خوردگی لوله ها است. در مورد خوردگی باید بگوییم که در واقع نوعی واکنش شیمیایی است که بر روی سطحی به خصوص روی می دهد. این واکنش ها […]